< Back to insights hub

Article

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ22 April 2020

Share this Page
Δυνάμει της  πρόσφατης υπ’ αριθ.26804/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Υγείας  (ΦΕΚ Β’ 1588/25.04.2020), παρατάθηκε μέχρι και τις 15.05.2020 η αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.

"H θέσπιση περαιτέρω εξαιρέσεων σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας, αποσκοπεί στο να καταστήσει εφικτή την επανεκκίνηση ζωτικών τομέων της οικονομικής δραστηριότητας."

Ωστόσο, δυνάμει της εν λόγω ΚΥΑ και ενόψει των μέχρι τώρα θετικών αποτελεσμάτων των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποφασίστηκε παράλληλα  η θέσπιση περαιτέρω εξαιρέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία ορισμένων κλάδων των  Δικαστηρίων,  από τις 28.04.2020. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας, αποσκοπεί στο να καταστήσει εφικτή την, έστω  μερική, επανεκκίνηση ζωτικών τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα:

Α) Ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων παρατείνεται μεν η αναστολή των δικών ως τις 15.05.2020, αλλά από τις 28.04.2020 επιτρέπεται (i) η συζήτηση  αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και τις ανακλήσεις αυτών. Επίσης, εξακολουθεί να εξαιρείται από τη γενική αναστολή των εργασιών  (ii) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου και με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές κρίνονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή: (α) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, όπως π.χ. οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων κατά τη «νέα» τακτική διαδικασία  (100 ημέρες) και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης (15 ημέρες), οι οποίες  παρατείνονται ισάριθμες ημέρες μετά την λήξη της αναστολής, (β) η παραγραφή των συναφών αξιώσεων και (γ) οι κατά τις υφιστάμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Β) Ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων, παρατείνεται η αναστολή όλων των δικών ως την 15.05.2020, πλην των εξαιρέσεων που ήδη ίσχυαν,  ήτοι (i) δίκες που αφορούν σε αυτόφωρα πλημμελήματα,  (ii) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κληρώσεις ενόρκων για την έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων  και Μικτών Ορκωτών Εφετείων,  (iii) εκδίκαση κακουργημάτων εφόσον υφίσταται κίνδυνος συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και (iv) ποινικές δίκες που αφορούν σε  κακουργήματα για τα οποία υφίσταται περίπτωση παραγραφής μέχρι την 31.01.2021 (αντί για 31.12.2020, ως ίσχυε προηγουμένως).

Επίσης αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

"Σύμφωνα, πάντως, με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, φαίνεται ότι η πλήρης επαναλειτουργία των Δικαστηρίων αναμένεται από την 1/6/2020, χωρίς να αποκλείεται στο ενδιάμεσο η διεύρυνση των εξαιρέσεων για κάποιες περαιτέρω διαδικασίες."

Γ) Ενώπιον των  Διοικητικών Δικαστηρίων παρατείνεται η αναστολή όλων των εργασιών ως την 15.05.2020.

Κατ’ εξαίρεση, (i) από τις  06.05.2020 εκδικάζονται τόσο ακυρωτικές διαφορές όσο και  διαφορές ουσίας,  υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Παράλληλα,  εξακολουθούν να  ισχύουν όλες οι προϋφιστάμενες εξαιρέσεις, ήτοι (ii) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινών διαταγών, (iii)  εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και (iv) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των Δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί αντιρρήσεων.

Τέλος, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, καθώς και η παραγραφή σχετικών αξιώσεων. Τέλος,

Δ) Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παρατείνεται η αναστολή όλων των εργασιών ως τις 15.05.2020.

Κατ’ εξαίρεση, από τις 06.05.2020 δύνανται να εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ οι προϋφιστάμενες εξαιρέσεις.

Με γνώμονα τα  δεδομένα που θα προκύψουν από την σταδιακή άρση των μέτρων αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων κατά τα προαναφερόμενα, θα εξετασθεί στο επόμενο διάστημα η πιθανή περαιτέρω αποκλιμάκωσή τους. Σύμφωνα, πάντως, με τις κυβερνητικές εξαγγελίες της 28/4/2020, φαίνεται ότι η πλήρης επαναλειτουργία των Δικαστηρίων αναμένεται από την 1/6/2020, χωρίς να αποκλείεται στο ενδιάμεσο η διεύρυνση των εξαιρέσεων για κάποιες περαιτέρω διαδικασίες.

< Back to insights hub

< Back to insights hub